Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem projektu nr CSA/81 5 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Programu Pomocowego

Program debata podczas konferencji obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Audyt skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Mazurach
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: hrubieszowski oraz m. Konin

  Upoważnieni beneficjenci to: Man Hing Industry Development (Shenzhen) Co. Ltd., Zakłady Chemiczne „Luboń” S.A., BROWARY DOLNOŚLĄSKIE PIAST S.A., Usługi Asenizacyjne Tomasz Mańk, PPHU A&K Chamerlińscy , „INTER-MLECZ” , Bart Import Poland Bartłomiej Skapski, E-RACHMISTRZ.PL w organizacji, GridwiseTech , MOJE GIMNAZJUM , Red2Black spółka z ograniczona odpowiedzialnością, TRO MEDIA Marcin Misztal, AERSOFTWARE , ZAWODOWIEC Grzegorz Widłak, Izabella Małgorzata Wyszomirska, Tomasz Tadeusz Wysokiński, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: Całodobowe Centrum Stomatologii Spółka Cywilna.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.