Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr YOL/12 2 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Trustu Pomocowego

Agenda dyskusja w czasie konferencji przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Weryfikacja skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele Na Wykłady w Szczecinie
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja obuwia
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: janowski oraz lipski

  Upoważnieni beneficjenci to: ABB Elta Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Zamość S.A., Zakłady Aparatury Chemicznej „CHEMET” S.A., QElements, WhyCry Mini, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu , Virtual Line Sp. z o.o. , A.B.T. AUTONISS SP. Z O.O, ePaper Solutions Sp. z o.o., Grupa Biznes z Pasja spółka komandytowa, MAŁYM DRUKIEM.PL , Sekwencja Consulting Spółka komandytowa, Translocus Sp. z o. o., BELLISSIMA Spółka Cywilna Andrzej Dziadowicz, Andrzej Wencel, QSGS Technology Grażyna Klepuszewska, MILBERA Sp. z o.o

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.