Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem projektu nr XYL/57 1 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Szwajcarskiego Funduszu Wyrównawczego

Plan dyskusja w czasie konferencji zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Audyt skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Nałęczowie
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja masy włóknistej
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: poddębicki oraz lęborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „MAZURY” w Ełku S.A., Pilkington Sandoglass Sp. z o.o., IZOLACJA-JAROCIN S.A., „VIKING” Uslugi Ogulnobudowlane Marcin Stachura, Spółdzielnia Mieszkaniowa ORUNIA , JARSAT S.C. Jarosław, Elżbieta Przedwojscy , Alu System Plus JJM Kucharscy Spółka Jawna, Edunet , Grupa Inwestycyjna Taurus sp. z o.o., NETIZENS Sp. z o.o., PZ CORMAY , ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH USKOM , Devroom Michał Doleżek, Mellow , Sport Medica

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.