Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z finalizacją programu nr RIJA/99 3 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Amerykańskiego Funduszu Oświatowego

Harmonogram debata podczas spotkania obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Audyt sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Konferencje w Wiśle
 • Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie kra


 • Program będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Wytwarzanie paliw gazowych
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Obrona narodowa
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: piotrkowski oraz drawski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen King Conford Trading Development Co. Ltd., Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A., CENTRUM MEDYCZNE PANEWNIKI, Usługi Asenizacyjne Andrzej Wyszomirski, „TORO” Telewizja Kablowa S.C. , „TELE-AWANS” S.C. Z. Jaros, K. Żmidziński , ALSTOM Power Sp. z o.o., FIRMA REKLAMOWA SITOGRAF KRZYSZTOF KOZŁOWSKI, Hostel Service Laskowski Miszalski Wyporski Sp.J., Miranda , Radziwiłł Compressors Sp. z o.o., THINK POLAND , ESKY , OCPL SYSYTEMS MICHAŁ SOBOTKIEWICZ, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.