Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją projektu nr UZT/43 8 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Panatlantyckiego Funduszu Społecznego

Plan dyskusja w czasie spotkania przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Ocena efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodki na Szkolenia w Bielsku Białej
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w poniższych dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów futrzarskich
 • Produkcja broni i amunicji
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Sprawy zagraniczne
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubartowski oraz drawski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „Meat” S.A. w upadłości, Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A., NORDKALK MIEDZIANKA S.A., Dariusz Rogala”, Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe „TvO CHEŁMSAT” , „AGROMET” ZEHS LUBAŃ Spółka z o.o., BAUMGART Pharmaceuticals Arlena Cichocka, DomData AG Sp. z o.o., HR System Rafał Żmuda, Ośrodek Wypoczynkowy ARŁAMÓW S.A., PANKRAC SZYMON ZABIEŁŁO, Vacation Express , Geres-Asco , SuperMemo World , DIANA SPA DIANA ŁĘGOWSKA

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.