Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem programu nr EHE/41 7 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania wsparcia z Panatlantyckiego Trustu Społecznego

Agenda debata podczas warsztatu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Audyt efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Nałęczowie
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: mogileński oraz kolneński

  Upoważnieni beneficjenci to: Śląskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Hanka” S.A., Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., „OPOCZNO” S.A. , CLEAN WORLD Firma Handlowo-Usługowa Marek Woch, PPHU „TELWISAT” S.C. , Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy ZODIAK Zbigniew Ofman, Agnieszka Kijek, AWE SOLUTION, EASYDOT SOFTWARE Sp. z o.o., GLOBAL POLLENA S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o., POL-DRÓG OLEŚNICA SA, VIVALAVITA , Centrum Klima , PROFILL Kostrzewa Kalbarczyk Spółka Jawna, Wojciech Stanisław Szewczak, Iwona Szewczak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aster Dental”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.