Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr ADX/99 7 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Bałtyckiego Priorytetu Pomocowego

Porządek dyskusja podczas warsztatu obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Krakowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Górnictwo rud uranu i toru
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • Handel energią elektryczną
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • Wychowanie przedszkolne
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zgierski oraz wyszkowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Celulozowo-Papiernicze S.A., Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „PUDLISZKI” S.A. , Drukarnia Narodowa S.A. , audioNOVA Sp. z o.o., Telewizja Kablowa Kwidzyn , Spółdzielnia Mieszkaniowa „SUCHANINO” , ARSEN Sp. z o.o., DATACONSULT , House4Human Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, P.H.U.P. „POLDRÓB” Sp. z o.o., SOFTLINK MAŁGORZATA KORNOBIS, Twelve Electric , Eltrans Sp. z o.o., Polska Organizacja Turystyczna, Advarsztat Group Grzegorz Lipowski

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.