Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr YSB/29 6 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Panatlantyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Program dyskusja w czasie warsztatu obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel Na Wykłady w Warszawie
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: włodawski oraz zambrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Tomera Ryszarda Ośrodek Szkolenia Kierowców „TOMERA”, Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Sp. z o.o., PRESBUD, Dworakowska Karolina „, NET Spółka Cywilna Instalacja Konserwacja Anten, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kleosinie , CAR Technology Production , FORNER , Huta Stalowa Wola , Optidata , SEMIUS , Vena Entis Seliga Microscope A.Seliga, EURO-TRADE Sp. z o.o. Sp. k., Zakład Stolarski Roman Wielgosz, Firma „SYLAND” Andrzej Grabowski, Sylwester Grabowski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.