Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr HBX/24 3 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Luksemburskiego Programu Edukacyjnego

Agenda debata w czasie seminarium przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Weryfikacja sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Analiza wpływu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Chełm oraz poznański

  Upoważnieni beneficjenci to: RATOWNIK MEDYCZNY, Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych S.A., Private Finance Sp z o.o., Usługi Asenizacyjne i Transport s.c. Kamińscy, Stowarzyszenie „TV-SAT” os. „Krakowska Południe”, Spółdzielnia Mieszkaniowa RADYMNO , AXXEL , Delia Cosmetics Distribution , Igrol Sp. Z o.o., Okna i Drzwi Paweł Kawka, Sirocco Mobile spółka z o.o., Wiosnek Systemy Informatyczne Marcin Bujak, Air Market S.A., Metropolitan Studio Karolina Tomys, APREO LOGISTICS S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.