Spotkanie raportujące – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr KOB/22 1 9 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Bałtyckiego Priorytetu Oświatowego

Plan debata podczas panelu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Analiza jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Wiśle
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Raporty dla województw z badania beneficjentów ostatecznych Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL, którzy ukończyli udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Innowacyjność w projektach HR – w poszukiwaniu trafnych kryteriów oceny
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja włókien szklanych
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: włocławski oraz m. Gdańsk

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „KGB KOMPUTERY, GRAFIKA, BRANDING”, Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług „PROMEL” Sp. z o.o. w likwidacji , Zakłady Technicznych Wyrobów Włókienniczych „Żyratex” S.A., Zakład Produkcyjno-Handlowy ADER , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Śremie , „CHM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., DUNEWOOD POLSKA SP. Z O.O., Glotto Dagmara Adamczak, LMT- EDUKACJA Wojciech Syrocki, SZWEDO GROUP Spółka Cywilna Leszek Szwedo Elżbieta Poźniak, WebTutor sp. z o.o., AGMAR S.A., POL-AM-PACK , All Spice Marzenna Niegodzisz

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.