Warsztat unijny – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr DLF/31 6 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Szwajcarskiego Funduszu Społecznego

Program dyskusja w czasie warsztatu obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Ocena sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodki na Konferencje w Mazurach
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Wrocław oraz Statki

  Upoważnieni beneficjenci to: PREDKI PIOTR Instal – Uslugi Hydrauliczne, Przedsiebiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet-Kozienice” S.A., Zakłady Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A. w Leszczach, FIT-MED., Zakład Instalacji Anten TV-SAT Bogdan Łaga, „Organika-CAR” S.A., BUSCAR , Cezar , Joskin Polska , OK SYSTEM POLSKA , STREFY KOMFORTU Anna Śpiewak, TERMOGUM Sp. z o.o, AG Koperty Company sp. z o.o., Moller Polska Sp. z o.o., 4CARRIERS

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.