Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr USP/43 3 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Trustu Społecznego

Harmonogram dyskusja podczas spotkania obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Analiza jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Warszawie
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa roślin włóknistych
 • Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • Wytwarzanie paliw gazowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: dzierżoniowski oraz konecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Słupskie Fabryki Mebli Sp. z o.o., Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A., LPG House, CZER-GRANIT Krystian Czerniawski, GIM-SAT S.C. , „RONI” Firma handlowo-Usługowa Edmund Rusinek Wroniecka Telewizja Kablowa , AWACOM , EKO RECYCLING , J.T.C. , Korbank , TC Concept Sp. z o.o., Tenneco Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, BarterOnline.pl , Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, OneStep Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.