Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr LOL/23 6 9 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Bałtyckiego Priorytetu Społecznego

Program debata w czasie konferencji obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Pomiar skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Jurze
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt zostany omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja tkanin
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zamojski oraz mikołowski

  Upoważnieni beneficjenci to: PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USLUGOWE „PROSBUD” Kubowicz Waldemar, Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., GeorytFinanse – PromotorInvestment S.A. (d. FAiH „GEORYT” S.A.), METALEX Spółka z o.o., TV-KABEL-SAT , „MERCHANDISING TEAM KOZICKI” SPÓŁKA JAWNA, Absolut Sp. z o.o., Classen-Pol SA, KOLB , Neuralia Sp. z o.o., PROLOG , Władza Wdrażająca Programy Europejskie, KROMISS-BIS , PASO , Artur Michalak DOMEX PPHU

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.