Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr XEE/81 9 9 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Bałtyckiego Trustu Infrastrukturalnego

Plan debata podczas konferencji obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Pomiar efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Mikołajkach
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”””
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sierpecki oraz m. Konin

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangzhou Yuanyi Jewellery Co. Ltd., ZARAT S.A., ERGIS S.A., ABIS J. Sapryk, A. Boukołowski, Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „BISTER” Sp. z o.o. , „MGF Innowacje” , ATT Spółka z o.o., EcoWipes , ISSystems Piotr Przybysz, Line Lab Paweł Wolański , Peter Pan , Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa, Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami im. Jana Pawła II Spółdzielnia Usług Medycznych, Olimp Laboratories Sp. z o.o., Centrum Stomatologii MAXDENT Paweł Łazicki

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.