Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z audytem programu nr UNE/99 6 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Europejskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Analiza efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Treningi w Karkonoszach
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Wydawanie książek
 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: myślenicki oraz mielecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Amond MetaLwork Co.,Ltd., Zakłady Aparatury Elektronicznej „Elester” S.A. , PHU Andrzej Kolis Montaz samochodowych instalacji gazowych, ASESAT Sp. z o.o., Otwocka Telewizja Kablowa sp. z o.o. , Małopolska Telewizja Kablowa ” S.TAR-TV ” Sp. z o.o. , 4event.tv Marcin Oziębły, eMBT Sp. z o.o., HATETEPE , LEMON LABS , RECOMENA , Zakład Robót Sanitarnych „Sanator-Bis” s.c. Bożena Głuchowska, Robert Głuchowski, Elektroonline.pl Choromański Kulikowski Szklanko Spółka Jawna, PLAYDORADO , Maciej i Tadeusz Popielawscy „PIMET”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.