Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr XSX/48 5 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Funduszu Wyrównawczego

Plan debata podczas spotkania zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Analiza stopnia implementacji celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel NaWarsztaty Menedżerskie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Program zostany omówiony w aspekcie skuteczności w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Biała Podlaska oraz m. Częstochowa

  Upoważnieni beneficjenci to: Śląska Fabryka Kabli S.A., Przedsiębiorstwo Robót Kolejowo-Budowlanych S.A., E.M.G GAZ-SYSTEM, Zakład Teletechniczny „Teldom” S.C. Dariusz Wilczek, Cezary Matuszewski, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu , „KOGNITEK” , BRENEN POLSKA Henryk Włodarczyk, Contenta Consulting, Sylwia Tałach, Grzegorz Błażewicz Benhauer, LIVINGMEDIA , SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA , Tire Service Robert Białowicz , Krzysztof Koźbiał Koźbiał “Voss, MTCE Media , Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Odmet Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.