Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem projektu nr CMH/52 8 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Bałtyckiego Priorytetu Pomocowego

Agenda debata w czasie warsztatu obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Audyt efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele NaSzkolenia Biznesowe
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Badania i analizy techniczne
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: kraśnicki oraz kłobucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „BŁYSK”, Zakłady Elementów Hydrauliki Siłowej Agromet Lubań Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A. w Leszczach, Specjalistyczna Firma Ortopedyczna „Orto-Pes”, Przedsiębiorstwo Usługowe „SATURN” K. Pawlak, J. Zwolak, S.C., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przedwiośnie” , ALURON , E-DAY Sp. z.o.o. , Globema , Millos , TechnoBoard Sp. z o.o., UNI-TROL , LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O., Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy , Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczno -Implantologiczne Dr Krzysztof Awiłło

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.