Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr YCU/35 8 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Europejskiego Programu Edukacyjnego

Harmonogram debata podczas seminarium zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Audyt sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel na Symulacje Finansowe
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników indywidualnych ponadregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych


 • Program zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Bydgoszcz oraz szczecinecki

  Upoważnieni beneficjenci to: SZKOLA KIEROWCÓW „TEST” JÓZEF NIZIńSKI, Rexam Szkło Gostyń S.A. , Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. , KOB-MAR Marek Kobiella, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie , „SPRZEDAZMAGAZYNOWA.PL” , Bacart Sp. z o.o., Frote.pl Grądziel Hanna Barbara , GET IT , Mediarun , Sound of Music , VIMEDIA , EMPIRIO , „TORRO” Dariusz Skoczeń Spólka Jawna, Polservice Geo

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.